การรับประกันสินค้า

คำมั่นสัญญาของเราต่อคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีสำหรับที่นอนปาเท็กซ์ หลังใหม่ของคุณ เป้าหมายของเราคือการผลิตที่นอนที่มึคุณภาพสูงสุด และมีความทนทาน เพื่อสุขภาพการนอนที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยคำมั่นสัญญานี้ ที่นอนปาเท็กซ์ทุกหลังจึงถูกคุ้มครองด้วยโปรแกรมการรับประกันคุณภาพ คุณจะได้รับความมั่นใจสูงสุดจากที่นอนปาเท็กซ์ ที่ให้ความสบายและสุขภาพการนอนที่ดีที่สุดและทนทานยาวนานตามที่คุณคาดหวัง

PATEX LIMITED WARRANTY

เพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต และวัสดุของที่นอนปาเท็กซ์ ที่นอนปาเท็กซ์ให้การรับประกันสินค้าอันเนื่องมาจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่ใช้ อันเป็นผลให้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน (ยกเว้นผ้าหุ้มที่นอน) หากคุณสังเกตุเห็นข้อบกพร้องหรือสินค้าที่เกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกใช้บริการ หรือติดต่อกลับผู้จัดจำหน่ายที่นอนปาเท็กซ์ ตามที่อยู่ที่ปรากฎในป้ายที่นอน (Law tag) ภายในระยะเวลารับประกัน โดยนับจากวันเวลาที่ได้ลงบันทึกการขายและ/หรือ บันทึกการส่งมอบสินค้า โปรดแนบเอกสารใดๆ ที่ระบุวันที่คุณซื้อสินค้า พร้อมทั้งใบรับประกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

การรับประกันคลอบคลุมเฉพาะวัสดุที่นอน (ไม่รวมผ้าหุ้มที่นอน) ซึ่งทางปาเท็กซ์จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ (ตามข้อกำหนดและดุลยพินิจของปาเท็กซ์) โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในตารางการรับประกันสินค้า แต่ไม่รวมถึงค่าบริการในการขนส่งสินค้า

การใช้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจะไม่คลอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การใช้งานผิดประเภทหรือไม่ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาผิดวิธีที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของปาเท็กซ์ การแก้ไข การต่อเติมใหม่ ที่ไม่ใช่การให้บริการของปาเท็กซ์ หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าหลังส่งมอบ การรับประกันสินค้าจะคลอบคลุมถึงความบกพร่อง ในขั้นตอนการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น

หากส่วนประกอบสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถจัดหาได้ ในระยะเวลาที่ขอการรับประกัน ปาเท็กซ์มีสิทธิ์ในการเลือกเปลี่ยนวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือสูงกว่า

การรับประกันสินค้าเริ่มต้นในวันที่คุณซื้อสินค้า หากที่นอนปาเท็กซ์ของท่าน ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ในภายหลัง การรับประกันจะไม่ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ โปรดศึกษาตารางการรับประกันที่แสดงไว้

หากที่นอนปาเท็กซ์ขาดเอกสารในการตรวจสอบการรับประกันของท่าน ที่นอนปาเท็กซ์มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หรือให้การรับประกันโดยนับวันเร่ิมต้นการรับประกันจากวันที่ผลิต โดยการตรวจสอบรหัสการผลิตเป็นการภายใน ในกรณีนี้การรับประกันจะไม่ถือว่าเริ่มต้นจากวันที่ท่านซื้อสินค้า การรับประกันนี้ คุ้มครองสิทธิ์ของท่านโดย ผู้ผลิตที่นอนปาเท็กซ์หรือผู้แทนจำหน่ายที่นอนปาเท็กซ์

Important Information

ข้อมูลสำคัญ

การรับประกันที่นอนปาเท็กซ์ คลอบคลุมคามบกพร่องเสียหายของสินค้าดังต่อไปนี้

 • การฉีกขาด หรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน อันเกิดจากความบกพร่องในการผลิต
 • ยุบตัวในแนวระนาบและไม่คืนสภาพ ที่วัดแล้วมากกว่า 2.5 เซนติเมตร (1นิ้ว) เฉพาะในกรณีที่ใช้เตียง หรือฐานรองที่เป็นผิวเรียบตลอดผิวหน้า
 • แตก หรือร่อนเป็นผง หรือยุบเหลวเสียรูปภายใต้การใช้งานปกติ (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)

การรับประกันที่นอนปาเท็กซ์ ไม่ให้การคลอบคลุมสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้)

 • ที่นอนที่จำหน่ายตามสภาพ
 • การหดตัวของสินค้า ในด้านกว้าง ด้านยาว หรือความสูง ตามธรรมชาติ
 • การฉีกขาด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการเคลื่อนย้ายผิดวิธี (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
 • ปลอกผ้าหุ้มที่นอน รอยเปรอะเปื้อน รอยไหม้ หรือความสกปรกใดๆ บนปลอกผ้าหุ้มที่นอน
 • การต่อเติม ซ่อมแซมแก้ไขใดๆ ที่ไม่ใช่การบริการจากที่นอนปาเท็กซ์
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า
 • การยุบตัวในแนวระนาบ และไม่คืนสภาพ น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร (1นิ้ว)
 • ความเสียหายของที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียง หรือฐานรองที่ไม่ถูกต้อง (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
 • การใช้งานผิดประเภท การใช้งานที่ไม่อยู่ในภาวะที่ถูกสุขลักษณะ (ตามคำแนะนำในการใช้งาน)
 • ความพึงพอใจในการใช้ที่นอน

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันของท่าน โปรดเก็บใบรับประกัน ฉลากที่นอน Law tag และใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ท่านซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายปาเท็กซ์ เอกสารทุกฉบับ มีผลในการตรวจสอบ และการพิจารณาสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าปาเท็กซ์ของท่าน

คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

คำแนะนำ

 • ควรใช้เตียงหรือฐานรองที่เหมาะสมกับขนาดของที่นอน และมีผิวหน้าเรียบเสมอตลอดผิวหน้า หรือมีส่วนรองรับตลอดผิวหน้า
 • แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออกจากที่นอนก่อนการใช้งาน เพื่อช่วยระบายและถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น
 • ทำความสะอาดที่นอนอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำให้ใช้ผ้ารองกันเปื้อนปูทับด้านบนอีกชั้น
 • การเคลื่อนย้ายที่นอนสามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งแนวนอน แนวตั้ง หรือการพับม้วน เคลื่อนย้ายที่นอนด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้ ที่นอนเกิดความเสียหาย
 • เพื่อป้องกันที่นอนเกิดกลิ่น หรือเพื่อเป็นการระบายกลิ่นอับ ควรถอดผ้าปูที่นอนออกจากที่นอนทุกๆ สัปดาห์ ผึ่งทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศ
 • หากที่นอนเปรอะเปื้อน ให้ใช้น้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดแล้วซับด้วยผ้าสะอาด ผึ่งลมให้แห้ง ไม่ควรนำไปตากแดด หรือเป่าด้วยอากาศร้อนจัด
 • เก็บรักษาที่นอนด้วยการวางราบ หลีกเลี่ยงการพับม้วนที่นอนเป็นเวลานาน หรือกดทับด้วยน้ำหนักมากๆ เป็นเวลานาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • หากป้ายที่นอนถูกฉีกขาดไป ทางที่นอนปาเท็กซ์จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ไม่ควรใช้น้ำยาซักแห้งในการทำความสะอาดที่นอน เพราะสารเคมีอาจทำให้เนื้อผ้าเกิดความเสียหายได้
 • วางที่นอนให้ห่างจากวัตถุไวไฟ และประกายไฟที่อาจทำให้ที่นอนเกิดรอยไหม้ หรือติดไฟได้
 • ไม่ควรยืน หรือกระโดดบนที่นอน เพราะน้ำหนักที่มากเกินไป หรือแรกกระแทกอย่างรุนแรง อาจทำให้ที่นอนจุดนั้นฉีกขาด หรือยุบตัว
 • ระมัดระวังไม่ให้น้ำหรือของเหลวทุกชนิดหกรดที่นอน
 • ไม่ควรนำที่นอนออกตากแดด หลีกเลี่ยงการวางที่นอนในตำแหน่งที่มีแสงแดดจ้า หรือห้องที่ร้อนจัด

การดูแลรักษาที่นอน

ที่นอนปาเทกซ์ออกแบบให้ ไม่ต้องพลิกกลับด้านที่นอนตลอดการใช้งาน การไม่พลิกกลับด้านไม่มีผลใดๆ ต่อสิทธิ์ในการับประกันของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดรักษาความสะอาดของที่นอน โดยการทำความสะอาดที่นอน และใช้ผ้ารองกับเปื้อนทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยและการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะของที่นอนของท่าน